UNIVERSAL WRESTLING FEDERATION (Original)

UWF Shooting Puroresu - 12/05/84

Kakutogi Road - 01/07/85

Kakutogi Road II

Kakutogi Road III - 02/18/85

Kakutogi Road IV - 03/02/85

UWF Best Bouts Vol. I - 07/08/85

UWF Best Bouts Vol. II - 07/13/85

UWF Best Bouts Vol. III - 07/17/85

UWF Best Bouts Vol. IV - 07/21/85

Kakutogi Nettai Road - 07/25/85

UWF Best Bouts Vol. V - 08/25/85

UWF Best Bouts Vol. VI - 08/29/85

UWF Best Bouts Vol. VII - 09/02/85

UWF Best Bouts Vol. VIII - 09/06/85

UWF The Last Match - 09/11/85