TOP TEN MATCHES THAT I REVIEWED IN 2023


Mitsuharu Misawa vs. Kenta Kobashi – 04/19/97

Toshiaki Kawada vs. Kenta Kobashi – 04/19/97

Yoshiaki Fujiwara vs. Nobuhiko Takada – 02/27/90

Yoshinari Ogawa/Eita vs. HAYATA/Chris Ridgeway – 03/19/23

Adam Page vs. Wheeler Yuta – 01/25/23

Takanori Ito vs. Shinya Aoki – 06/07/23

Shinya Aoki vs. Tetsuya Izuchi – 03/07/23

Takanori Ito vs. Dan Tamura – 03/07/23

Masao Orihara/Takeshi Ono vs. Ikuto Hidaka/Yutaka Fujita – 06/15/98

Mitsuharu Misawa vs. KENTA – 11/03/07